Privacy Policy

Privacybeleid:

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") regelt de wijze waarop LUXTILE A.C.D.F. SA, een Luxemburgse vennootschap met maatschappelijke zetel te 24, Grand Rue, L-9530 Wiltz, LUXEMBURG, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder nummer B 151810, of een van haar filialen ("LUXTILE A.C.D.F. SA") verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult informatie die is verzameld van klanten en/of gebruikers (elk een "Gebruiker" of "Gebruikers") van haar websites, mobiele toepassingen of andere diensten (de "Diensten").

Naleving van de wet op de gegevensbescherming:

LUXTILE A.C.D.F. SA erkent en verbindt zich tot naleving van de wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("GDPR") en alle andere toepasselijke nationale wetten of voorschriften inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Diensten.

Functionaris voor gegevensbescherming:

LUXTILE A.C.D.F. SA treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

De door LUXTILE A.C.D.F. SA aangestelde functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

Adres: 24, Grand Rue, L-9530 Wiltz,LUXEMBURG.
Telefoon: +352 671884605
E-mail: [email protected]

Persoonlijke identificatiegegevens:

LUXTILE A.C.D.F. SA kan op verschillende manieren persoonlijke informatie van gebruikers verzamelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wanneer gebruikers de websites van LUXTILE A.C.D.F. SA bezoeken, zich op deze websites registreren, een formulier invullen, een contract ondertekenen, een product kopen en in verband met andere activiteiten, toepassingen gebruiken en profiteren van diensten die worden aangeboden door LUXTILE A.C.D.F. SA. Gebruikers kan worden gevraagd naar hun naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz. In het kader van bepaalde diensten kan LUXTILE A.C.D.F. SA ook gegevens verzamelen over het energieverbruik van de gebruikers om van deze specifieke diensten gebruik te kunnen maken.

Niet-persoonlijke identificatiegegevens:

LUXTILE A.C.D.F. SA kan niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen wanneer gebruikers een website of toepassing van LUXTILE A.C.D.F. SA of een andere online dienst gebruiken. Niet-persoonlijke identificatiegegevens kunnen technische informatie bevatten over het verbindingstype van de gebruiker, zoals het gebruikte besturingssysteem en ISP, geografische informatie, zoals het land van herkomst, gedragsgegevens, zoals de tijd die op de website wordt doorgebracht, en andere niet-persoonlijke analytische gegevens om de klantervaring, producten en diensten te verbeteren.

Elke gebruiker erkent en aanvaardt dat de uitvoering van de Diensten afhankelijk kan zijn van het verzamelen en verwerken van persoonlijke en niet-persoonlijke identificatiegegevens.

Webbrowser cookies:

LUXTILE A.C.D.F. SA kan "cookies" gebruiken om de ervaring van de Gebruiker met de Diensten te verbeteren. In dit geval plaatst de internetnavigator van de Gebruiker cookies op zijn harde schijf om een reeks gegevens te verzamelen die worden gebruikt om de navigatie binnen de Diensten aan te passen en zo bepaalde unieke functionaliteiten mogelijk te maken. Alle informatie met betrekking tot het cookiebeleid is te vinden in het privacybeleid van Lightspeed.

Hoe LUXTILE A.C.D.F. SA de verzamelde informatie gebruikt:

De persoonlijke en niet-persoonlijke identificatiegegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om de Diensten aan de Gebruikers te leveren en om de volledige efficiëntie van de Diensten waarvoor zij zich hebben geregistreerd of waarom zij anderszins hebben verzocht, te garanderen.

In dit kader kan LUXTILE A.C.D.F. SA persoonlijke en niet-persoonlijke identificatiegegevens van gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om de diensten te verbeteren: De door de gebruikers verstrekte informatie helpt LUXTILE A.C.D.F. SA te reageren op specifieke verzoeken van gebruikers.
De gebruikerservaring personaliseren: LUXTILE A.C.D.F. SA kan niet-persoonlijke identificatie-informatie gebruiken om te begrijpen hoe gebruikers als groep de diensten van LUXTILE A.C.D.F. SA gebruiken.
Om de websites en andere webpresentaties van LUXTILE A.C.D.F. SA en andere mededelingen of hulpmiddelen voor specifieke diensten te verbeteren: LUXTILE A.C.D.F. SA kan de feedback van gebruikers gebruiken om haar producten en diensten te verbeteren.
Om regelmatig e-mails en andere tekstberichten en/of kennisgevingen te versturen: LUXTILE A.C.D.F. SA kan het door de gebruikers opgegeven e-mailadres of mobiele telefoonnummer gebruiken om te antwoorden op vragen, verzoeken en/of andere verzoeken. Indien Gebruikers zich inschrijven op de kennisgevingslijst van LUXTILE A.C.D.F. SA, zullen zij periodieke informatie ontvangen die kan bestaan uit energieoverzichten (voor bepaalde diensten), nieuws over de onderneming, updates, informatie over producten of diensten, privéverkoop, informatie van dienstverleners van LUXTILE A.C.D.F. SA over gezamenlijke projecten, enz. In het geval dat de Gebruiker zich wenst uit te schrijven van de periodieke informatiedienst, zal LUXTILE A.C.D.F. SA gedetailleerde uitschrijvingsinstructies geven onderaan elke e-mail of ander tekstbericht.

Hoe LUXTILE A.C.D.F. SA persoonsgegevens beschermt:

LUXTILE A.C.D.F. SA maakt gebruik van passende procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en van veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke identificatiegegevens van de gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, bekendmaking of vernietiging in het kader van de rol van LUXTILE A.C.D.F. SA met betrekking tot de betrokken diensten (aangezien bepaalde specifieke diensten door derden kunnen worden geleverd).

Openbaarmaking van persoonsgegevens:

LUXTILE A.C.D.F. SA verkoopt, verhandelt of verstrekt de persoonlijke gegevens van de gebruikers niet aan derden. Elke Gebruiker aanvaardt evenwel dat zijn/haar persoonlijke informatie kan worden meegedeeld aan de hosting- en redactiepartners van de Website, alsook aan andere onderaannemers die LUXTILE A.C.D.F. SA bijstaan bij de levering van de Diensten, bij de uitvoering van hun activiteiten of bij de dienstverlening aan de Gebruiker, op voorwaarde dat deze onderaannemers zich ertoe verbinden de informatie enkel te verwerken volgens de instructies van LUXTILE A.C.D.F. SA en de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke informatie na te leven. LUXTILE A.C.D.F. SA kan ook persoonlijke identificatiegegevens van Gebruikers vrijgeven indien zij van mening is dat dit noodzakelijk is om de wet na te leven, om de algemene gebruiksvoorwaarden van haar Websites af te dwingen of om haar rechten, eigendom of de veiligheid van anderen te beschermen.

Niet-persoonlijke informatie over de gebruiker kan echter aan derden worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

Wijzigingen in dit privacybeleid:

LUXTILE A.C.D.F. SA behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde bij te werken. LUXTILE A.C.D.F. SA zal daarom de "Datum laatste bijwerking" onderaan deze pagina bijwerken. LUXTILE A.C.D.F. SA raadt de gebruikers aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat het hun verantwoordelijkheid is om dit Privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Bewaring van gegevens:

LUXTILE A.C.D.F. SA zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Gebruikers zo lang worden bewaard als nodig is voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden door LUXTILE A.C.D.F. SA bewaard overeenkomstig de volgende criteria:

zolang LUXTILE A.C.D.F. SA een lopende relatie heeft met de gebruiker (bijvoorbeeld indien de gebruiker een ontvanger is van de diensten van LUXTILE A.C.D.F. SA of op wettige wijze is toegevoegd aan de mailinglijst van LUXTILE A.C.D.F. SA en zich niet heeft uitgeschreven);
zolang de persoonsgegevens van de gebruiker nodig zijn in verband met de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld en waarvoor LUXTILE A.C.D.F. SA een geldige rechtsgrondslag heeft
tot het verstrijken van een termijn van twee (2) maanden na het einde van een eventuele verjaringstermijn krachtens het toepasselijke recht; en
met voorafgaande toestemming van de gebruiker, tot het verstrijken van een eventuele aanvullende bewaartermijn.

LUXTILE A.C.D.F. SA verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te wissen of anoniem te maken na het verstrijken van de hierboven beschreven bewaartermijn.

Gegevensbeveiliging en gegevensoverdracht

LUXTILE A.C.D.F. SA heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van de Gebruiker te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde bekendmaking, toegang en andere onwettige of oneigenlijke vormen van verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden, veilig worden doorgegeven.

LUXTILE A.C.D.F. SA geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen of internationale organisaties, behalve in voorkomend geval op basis van:

Toereikendheidsbesluiten;
passende modelcontractbepalingen; of
Andere geldige overdrachtsmechanismen in overeenstemming met de GDPR.

Nauwkeurigheid en minimalisering van gegevens

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de gebruiker nauwkeurig zijn en zo nodig worden bijgewerkt en dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld zoals noodzakelijk in verband met de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden.

Rechten van de betrokkene:

Elke gebruiker heeft volgens de gegevensbeschermingswetgeving het recht op toegang tot, wijziging van en bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, het recht op wissing en het recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar info@@theantiquefireplacebank.com. Deze rechten kunnen alleen worden uitgeoefend in het kader van contractuele of wettelijke verplichtingen. Elke gebruiker heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit, de Commission nationale pour la protection des données (https://cnpd.public.lu/fr.html).

Aanvaarding van deze voorwaarden:

Door de Diensten te gebruiken, bevestigt de Gebruiker dat hij dit Privacybeleid aanvaardt. Indien een Gebruiker niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, raadt LUXTILE A.C.D.F. SA de Gebruiker aan de Diensten niet te gebruiken. Voortgezet gebruik van de Diensten na de bekendmaking van wijzigingen in dit Privacybeleid houdt aanvaarding van dergelijke wijzigingen in.

Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 1 januari 2020.

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »